ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ

ಇ - ಸ್ವತ್ತು

ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ

ಇತರೆ

ಎಂಜಿನರೇಗಾ


ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 10+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ 60+ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ

ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ೫ ಸೇವೆಗಳು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ

No of requests 1096
98.03% of Total
ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸೇವೆಗಳು

No of requests 12
1.07% of Total
ಇತರೆ

No of requests 7
0.63% of Total
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ

No of requests 2
0.18% of Total
ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ

No of requests 1
0.09% of Total


ಅರ್ಜಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು


1119

ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು


1098

ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು


21ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
GSC_NO / ACK_NO ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

Exit
ಸೇವಾ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
GSC_NO / ACK_NO ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
Exit